Mr. V8 123/7

 
(+)JDH Dakota Manso 599
 
Sire: +JDH Karu Manso 800
 
JDH Lady Rem S. Manso
 
 
(+)JDH Mr. Charley Manso
 
Dam: +Miss V8 464/6
 
+Miss V8 188/5
 
Registration # 899441
Purchase 30.00
BWWWYWMilkREA
+4.6+37.9+54.4+5.7+0.43